….

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.yorghas.org (dalej: „Strona Internetowa”), czyli usługi świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu, tj. Fundację YORGHAS Foundation (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Warszawie (ul. Ryżowa 33A, 02-495 Warszawa), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746704, posiadająca NIP 5223134906; dane kontaktowe: e-mail: yorghas@yorghas.org. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im w Polityce Prywatności, chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

§ 2. Zakres świadczonych usług
Fundacja, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi Newslettera i Formularza Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizn na cele statutowe Fundacji lub wsparcie konkretnego projektu. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usługi Newslettera oraz Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.

§ 3. Przekazywanie darowizn
Każda osoba, która chce wesprzeć działania Fundacji (Darczyńca) może przekazać darowiznę w dowolnej, wybranej przez siebie kwocie w złotówkach (PLN) lub dolarach amerykańskich (USD). Wpłata darowizny nie wymaga rejestracji ani logowania. Na Stronie Internetowej dostępne jest możliwość przekazania darowizny przez PayU, poprzez przycisk „PRZEKAŻ DAROWIZNĘ” – na cele statutowe Fundacji lub ze wskazaniem konkretnego celu projektowego. Dokonanie wpłaty możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska, adresu email oraz zaakceptowaniu Regulaminu Strony Internetowej i Polityki Prywatności. Po dokonaniu darowizny Darczyńca otrzymuje komunikat dot. przekazanej darowizny. Podanie adresu mailowego w sytuacjach wpłaty darowizny poprzez Stronę Internetową umożliwi Fundacji wysłanie dodatkowego potwierdzenia dokonanej darowizny oraz przesłania wiadomości z podziękowaniem za wsparcie działań Fundacji.
Darczyńca może również przekazać darowiznę za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (tj. nie poprzez Stronę Internetową). Dane Fundacji niezbędne do dokonania przelewu wraz z numerem konta znajdują się w zakładce „Kontakt”. W tytule przelewu należy wskazać: „Darowizna na cele statutowe Fundacji”. Jeśli Darczyńca chce przekazać darowiznę na konkretny projekt, powinien dodatkowo wskazać go w tytule przelewu. Wsparcie działań Fundacji możliwe jest również poprzez przekazanie darowizny za pośrednictwem odpowiednich przycisków „Donate” w profilu Fundacji na Facebooku i Instagramie.

§ 4. Finansowanie działań Fundacji
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: darowizn przekazanych przez Darczyńców (zarówno na cele statutowe jak i na wsparcie konkretnego projektu); spadków oraz zapisów; grantów, subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, donorów krajowych i zagranicznych; akcji promocyjnych, aukcji, loterii i zbiórek publicznych; odsetek i lokat bankowych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celów, o ile Darczyńcy nie wskazali szczególnego przeznaczenia przekazanych środków.

§ 5. Wymagania techniczne
Korzystanie ze Strony Internetowej uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Minimalne wymagania techniczne, o których mowa w pkt 1 powyżej, to: dostęp do sieci Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML oraz akceptująca pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Dodatkowo, Użytkownik lub Darczyńca chcący skorzystać z usług obejmujących otrzymywanie wiadomości e-mail (Formularz Kontaktowy, Newsletter, otrzymanie podziękowania za wpłaconą darowiznę), powinien posiadać poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

§ 6. Postanowienia końcowe
Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym wprowadzania niezbędnych aktualizacji. Niezależnie jednak od powyższego, Fundacja oświadcza, że w wypadku awarii – bez względu na jej przyczynę – istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na Stronę Internetową, jak również czasowego braku dostępu do Strony Internetowej. Regulamin Strony Internetowej obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani (przykładowo: za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej). Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej. Pytania oraz uwagi związane z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Fundacji (e-mailowy lub pocztowy), wskazane w § 1 pkt 1 Regulaminu.